วันจันทร์ที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

แนวข้อสอบตั๋วทนายภาคทฤษฎี

 ข้อสอบตั๋วทนายภาคทฤษฎี : ปรนัยประมาณ 20 ข้อ (พร บ.ทนายความ พ.ศ. 2528  2-3 ข้อ , วิ .แพ่ง, วิ.อาญา  พระธรรมนูญศาล ยุติธรรม )..  และอัตนัย 80 คะแนน ( คำฟ้องแพ่ง ประมาณ 35-40 คะแนน , พวกฟ้องอาญาก็มี คะแนนจะรอง ลงมาอันดับสอง และสุดท้ายคือพวกคำร้อง คำขอ คำแถลง หนังสือ บอกกล่าว) แนวข้อสอบตั๋วทนายภาคทฤษฏี ประกอบด้วย 
  1.กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 
  2.กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
  3.วิธีพิจารณาคดีอาญาในศาลแขวง 
  4.พระราชบัญญัติทนายความ 
  5.ข้อบังคับสภาทนายความว่าด้วยมรรยาททนายความ พ.ศ. 2529 
  6.วิธีดำเนินกระบวนพิจารณาในศาลภาษีอากร 
  7.วิธีดำเนินกระบวนพิจารณาในศาลล้มละลาย 
  8.วิธีดำเนินกระบวนพิจารณาในศาลแรงงาน 
  9.วิธีดำเนินกระบวนพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว 
  10.วิธีดำเนินกระบวนพิจารณาคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ 
  11.การเขียนคำฟ้องและคำขอท้ายฟ้องคดีแพ่ง 
  12.การเขียนคำฟ้องและคำขอท้ายฟ้องคดีอาญา 
  13.การเขียนคำร้อง คำขอ คำแถลง 
  14.การเขียนหนังสือมอบอำนาจ 
  15.หนังสือมอบอำนาจให้ฟ้องคดี

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น